Logo

Çubuk Esenboğa Revizyon İmar Planı Onaylandı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

Karar No:2461 28.11.2015 K A R A R

Çubuk İlçesi Esenboğa Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.11.2015 tarih ve 1123 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.11.2015 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Çubuk Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.11.2015 gün ve 6551 sayılı yazısı ile, Çubuk Belediye Meclisinin 04.11.2015 gün ve 167 sayılı kararı ile uygun görülen Esenboğa Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Revizyon imar planı ve öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna teklifi 5216 Sayılı Yasa gereği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu,

Planlama alanının, Esenboğa Mahallesi, mülga Esenboğa Belediye Meclisinin 06.10.2003 gün ve 17 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı planlama alanını kapsadığı, toplam yüzölçümünün yaklaşık 805 hektar, aile büyüklüğü 4 kişi kabul edildiğinde mevcut planlama alanı nüfusunun yaklaşık 116250 kişi olduğu,

Söz konusu alanın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 gün ve 525 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı kapsamında, meskun konut alanı, gelişme konut alanı, kamusal kullanım alanı ve bağ bahçe nizamı kullanımında kaldığı, "plan nüfusunun 30.000 kişi ile sınırlandırılması ve çubuk çayı yatağı ve yakın çevresindeki yerleşim kararlarının iptal edilip, su kaynaklarının korunması yönünde" plan hükmü bulunduğu,

Plan revizyonu ile, genel olarak yapılaşmasını büyük oranda tamamlamış olan bölgelerde kentsel altyapının, imar adalarının ve mevcut imar durumunun mümkün olduğunca korunması, herhangi ciddi bir yapılaşmanın ve altyapının bulunmadığı bölgelerde ise nitelikli bir yapılaşmanın gerçekleştirilmesi ve tabandaki konut yoğunluğunun azaltılarak site tarzı yapılaşma amacıyla parsellerin tevhid edilerek yüksekliğinin serbest bırakılmasının öngörüldüğü,

Bu kapsamda;Yeşil alanların, bisikletli ve yaya ağırlıklı ulaşımı öne çıkaran yeşil koridorlar şeklinde tasarlandığı, bu sayede küçük parkların bir araya toplanarak, sürekliliği olan yeşil aksların oluşturulduğu ayrıca yaya dolaşımının rahatlatılması, Çubuk Çayı kenarlarındaki mevcut plan kararlarının mümkün olduğunca kaldırılarak, rekreatif amaçlı “Esenboğa Çubuk Çayı Rekreasyon Alanı Projesi”nin oluşturulması ve bu projenin (yeşil akslar üzerinden) Üniversite ile fiziksel bağının kurulması, Donatı alanlarının dengeli bir şekilde dağıtılması, Kampüs-Çubuk arasındaki ulaşımın kolaylaştırılması ve Ankara-Çubuk yoluna alternatif oluşturmak amacıyla Çubuk Çayı yakınlarından güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda yaklaşık 40 metre genişliğindeki yolun ve bunun yanı sıra raylı sistem güzergâhının oluşturulması ve küçük parsellerin birleştirilerek büyütülmesinin hedeflendiği,

-Mevcut planda; Ayrık Yapı nizamlı 2,3 ve 4 katlı, inşaat emsalinin 0.40, 0.90, 1.00 ve 1.60 olduğu Konut Alanı, Ayrık ve Bitişik Yapı nizamlı 3 ve 4 katlı, inşaat emsalinin:1.60 olduğu, zemin üstü konut olan, Ticaret, Belediye Hizmet, Resmi Kurum, Akaryakıt İstasyonu, Sanayi Tesis Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma, Pazar, İlkokul, Lise, Sağlık Tesisi, Sosyal Tesis, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Spor Alanı, Cami, Park, Ağaçlandırılacak Alan/Mezarlık, Çubuk Çayı, Kent İçi Yollar+Otoparklar kullanımlarının bulunduğu,

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

Karar No:2461 28.11.2015 -2-

İmar planı revizyonu teklifiyle; Konut parselleri tevhidenek, inşaat emsali 0.90, 1.00,1.60 değiştirilmeden ve Yençok(yükseklik):SERBEST olarak önerilerek Konut Alanları düzenlendiği, Ayrık nizam 2 ve 3 katlı bir kısım konut adalarının yüzölçümünün azaltılarak imar durumunun korunduğu, zemin üstü Konut olan Ticaret Alanı olarak kullanılan B-3 ve B-4 katlı Ticaret alanlarının yüzölçümünün artırıldığı, akaryakıt istasyonuna LPG ilavesi yapıldığı, açık ve yeşil alanların yaklaşık %60 oranında artırıldığı, diğer donatı alanlarının da genel itibariyle artırıldığı, ayrıca, daire büyüklüğü 125 m2 olarak kabul edildiğinde öneri nüfus yaklaşık 117940 kişi olarak belirlendiği, 50 adet plan notu önerildiği,

Daha önce ilgili Belediyesince onaylanan imar planları ile taşkın saha sınırları içerisinde planlama yapılarak bu sakıncalı alanların açılmaması gerektiği halde yerleşime açıldığı, öneri ile mülkiyet haklarından kaynaklı kamulaştırma olmaması için tescilli bu alanların imar hakları ile muhafaza edildiği, ancak " DSİ Genel Müdürlüğü’nce belirlenen taşkın alanlarında; taşkın riski giderilmeden veya DSİ Genel Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan parsel bazında yapı ruhsatı düzenlenemez."plan notu düzenlenerek soruna işaret edildiği,

Önerinin 1/25000 ölçekli Başkent Ankara nazım imar planı hükümleri ile uyumu amacıyla teklifin uygun görülmesi halinde "konut sayısı inşaat alanının ortalama daire büyüklüğü değeri ne 125 m2 bölünmesiyle elde edilecektir. Konut sayısı aşılmamak kaydıyla farklı nitelikte ve büyüklükte daireler yapılabilir." şeklinde plan notu ilavesi yapılması, imar adalarının üzerine isabet eden mevcut ASKİ hatları muhafaza edilerek imar ada/parsellerin yeniden düzenlenerek ASKİ'den uygun görüş alınmasına ilişkin plan notu oluşturulması gerektiği, görüş ve kanaatine varıldığı,

Hususları tespit edilmiş olup, Esenboğa Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Revizyon imar planı ve öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin “tadilen onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Meclis 1.Başkan V. Katip Katip Ali İhsan ÖLMEZ Hamdi KESGİN Ahmet ÖZTÜRK